Cookie- en privacybeleid

 

Algemeen

Martoz respecteert uw privacy en wij doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. 

Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

Uw transactiegegevens worden versleuteld (met behulp van SSL of een beveiligde server) over internet verstuurd zodat deze niet door andere personen gebruikt kunnen worden.

 

Vervolgens vindt u een overzicht en de nodige informatie met betrekking tot de verwerking en de bescherming van de door u verstrekte gegevens, alsook uw rechten met het oog op de bescherming van het individu binnen de GDPR en dit in een transparante, beknopte en begrijpbare vorm.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Lynn Dursin

Meulebekesteenweg 25

8780 Oostrozebeke

België

info@martoz.be

+32 (0)477 597353

 

Recht op informatie

Aangezien u een vrijwillige en uitdrukkelijke goedkeuring moet geven voor het bijhouden van uw gegevens, 

hebben we bij Martoz geopteerd voor acceptatie van de cookies de eerste keer dat je naar onze website surft. 

Bij Martoz wordt er enkel informatie bijgehouden die verkregen wordt van de klant zelf om de goede uitvoering van bestellingen te garanderen.

 

Recht van inzage

U kunt uw gegevens ten allen tijde opvragen, samen met de informatie waar dit bijgehouden wordt en waarom.

Deze informatie wordt u gratis in elektronisch formaat verschaft binnen de maand na de aanvraag.

 

Bij Martoz worden volgende gegevens bijgehouden:

 • naam bedrijf
 • contactpersoon
 • telefoonnummer bedrijf
 • telefoonnummer contactpersoon
 • e-mail bedrijf
 • e-mail contactpersoon
 • adres bedrijf
 • BTW nummer

De gegevens worden enkel bijgehouden om:

 • De huidige levering en eventueel nieuwe leveringen te kunnen uitvoeren
 • Statistieken te maken op basis van de verkochte producten en/of omzet

 

Recht op correctie 

U heeft ten allen tijde het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten verbeteren.

Martoz zal binnen de maand de gegevens aanpassen en indien van toepassing derden op de hoogte brengen van de aanpassingen en dit met het oog op een correcte toekomstige levering.

 

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan Martoz niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving). U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw gebruikersprofiel is gekoppeld.

 

Recht op verwijdering

In een aantal specifieke gevallen kunt u als klant van wie de gegevens bijgehouden worden, vragen om ‘vergeten te worden’.

Dit wil zeggen dat al uw informatie zal gewist worden uit de gegevensbestanden van Martoz.

Ook zal Martoz derden op de hoogte brengen dat al uw informatie gewist moet worden uit hun bestanden indien deze verkregen werd door Martoz.

 

Een verwijdering kan aangevraagd worden in volgende gevallen:

 

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt.
 • De betrokkene trekt zijn toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • In geval van direct marketing, profiling, alsook gevallen waarbij persoonsgegevens werden verwerkt ter vervulling van een taak van algemeen belang, openbaar gezag of ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke/derde.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het moet volgens een wettelijke verplichting.
 • Het gaat over persoonsgegevens die zijn verzameld bij een kind jonger dan 13 jaar.

            Let op: deze website mag niet gebruikt worden door kinderen jonger dan 13 jaar zonder de goedkeuring van ouder of voogd.

 

Recht op beperking

U kunt als klant de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en dus kunnen uw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer u een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mag Martoz enkel nog je gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.

 

Wanneer kunt u een verwerkingsbeperking van uw gegevens vragen?

 

De GDPR spreekt van 4 gevallen:

 

 • U betwist de juistheid van uw gegevens. In dat geval kan de verwerking van je gegevens beperkt worden voor de tijd die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de juistheid na te gaan;
 • Hoewel de verwerking onrechtmatig is, wilt u niet dat uw gegevens worden gewist en je eist in de plaats daarvan een beperkt gebruik van uw gegevens;
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft uw gegevens niet langer nodig maar u heeft ze zelf nog nodig om uw rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor een rechtbank;
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking. In dat geval kan de gegevensverwerking beperkt worden in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.
 •  

Indien Martoz uw beperking zou opheffen - na het verkrijgen van een verwerkingsbeperking - zal zij u daarvan op de hoogte brengen.

 

Kennisgeving inzake correctie of verwijdering

Martoz zal alle eventuele derden op de hoogte brengen van correcties, aanpassingen en wissingen van uw gegevens, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt.

Let op: uw gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. We stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling 

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft als klant het recht om uw eigen persoonsgegevens die bijgehouden worden door Martoz te laten overdragen aan een andere verwerker. De gegevens zullen gratis overgedragen worden binnen een tijdspanne van een maand in een gestructureerde gangbare en elektronische leesbare vorm.

Let op: dit kan enkel voor gegevens die u als klant heeft verstrekt op basis van toestemming of overeenkomst.

 

Recht van bezwaar

Als klant heeft u het recht om u te verzetten tegen de verwerking van je gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst). Bij Martoz worden er geen gegevens verzameld met het oog op direct marketing en/of profiling.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

U heeft als klant het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, behalve wanneer:

 

 • De besluitvorming nodig is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren
 • Wettelijk is toegestaan
 • Gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming

 

Meldingsplicht bij data-lek

Wanneer er zich een data-lek zou voordoen bij Martoz en een groot risico zou kunnen vormen voor uw rechten en vrijheden, zal u verwittigd worden.

 

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Cookies

De realisatie van deze internetsite vereist de installatie van "cookies". Een "cookie" stelt ons niet in staat u te identificeren. Het verzamelt informatie over de surfbewegingen van uw computer op onze site (de pagina's die worden geraadpleegd, de datum en het uur van raadpleging, etc.) om meer inzicht te verwerven in onze gebruikers en hun gebruik van onze internetsite. Cookies helpen ons onze site aan te passen op basis van uw behoeften. Dit type van informatie wordt niet verspreid buiten Martoz. Het wordt ook niet gebruikt om u ongevraagde mededelingen toe te sturen.

Martoz gebruikt de volgende cookies :

 • Functionele cookies:
  • Functionele cookies zijn bedoeld om de werking van onze internetsites te verbeteren, om het gebruik ervan aangenamer te maken voor de bezoeker en om de bezoeker een meer geïndividualiseerde surfervaring te verschaffen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over cookies die uw voorkeuren registreren.
 • Prestatiecookies:
  • Deze internetsite maakt ook gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken prestatiecookies om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze internetsites gebruiken, en dat om de content ervan te verbeteren, ze beter aan te passen aan de wensen van bezoekers en ze gebruikersvriendelijker te maken. Zo bestaat er bijvoorbeeld een cookie dat het aantal unieke bezoekers telt en een ander dat analyseert welke de meest populaire pagina's zijn.
 • Third party/marketingcookies:
  • De internetsite bevat ook elementen die afkomstig zijn van derden, zoals links naar sociale media of reclame.

Bij eerste contact met de website van Martoz moet u ook uw goedkeuring geven dat uw gegevens in cookies opgeslagen zullen worden.

 

Veranderingen aan het privacy beleid

Deze privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy statement.

 

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons dan via info@martoz.be

 
 
 
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×